وزیرکشور: افق ما مشارکت بیش از ۶۰ درصد مردم در انتخابات است


تهران- ایرنا- وزیر کشور با بیان اینکه زنگ شروع فعالیت‌های مربوط به برگزاری انتخابات یازدهم اسفند را زده‌ایم، گفت: افق ما مشارکت بیش از ۶۰ درصدی مردم است و همه برنامه‌ها باید بر همین اساس تنظیم شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85112587/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B6%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی