وزیر تعاون قول داد:مشکلات بیمارستان ۲۹ بهمن تبریز را پیگیری کند


تبریز – ایرنا – وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر به تبریز قول مساعد داد موضوع رفع مشکل مجتمع ۹۸۶ واحدی شمس و بیمارستان ۲۹ بهمن تبریز را پیگیری کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85235324/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%B2%DB%B9-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی