وزیر خارجه فیلیپین به دیدار مخبر رفت


تهران – ایرنا – در دیدار وزیر امور خارجه فیلیپین با معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به شصتمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک دو کشور، بر بهره‌گیری کامل از این مناسبت تاریخی برای توسعه روابط اقتصادی، همپای روابط خوب سیاسی تأکید شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85359763/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی