وزیر نیرو: مهمترین مطالبه سنندجی‌ها با بهره برداری از پروژه آبرسانی محقق شد


سنندج- ایرنا- وزیرنیرو گفت: با بهره برداری از پروژه آبرسانی سنندج یکی از مطالبه های به حق و اصلی مردم سنندج که استفاده از آب با کیفیت و سالم بود، امروز محقق شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84958492/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی