وزیر ورزش درباره عملکرد زیرمجموعه‌های وزارتخانه به کمیسیون اصل نود گزارش داد


تهران – ایرنا – سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از ارائه گزارش وزیر ورزش و جوانان به این کمیسیون درباره عملکرد زیرمجموعه‌های وزارتخانه خبر داد و گفت: برای اصلاح برخی موارد، باید وزارت ورزش برنامه خود را طی سه هفته ارائه دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85119050/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی