وزیر کشور از عوارضی تهران- قم بازدید کرد/ تاکید بر سفر ایمن
شهرری- ایرنا- احمد وحیدی وزیر کشور دولت سیزدهم از عوارضی اتوبان تهران – قم و خدمات نوروزی در این نقطه آغازین سفرهای نوروزی از جنوب تهران بازدید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85061846/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی