وزیر کشور: استقامت ملت ایران دشمنان را در همه عرصه‌ها شکست داده‌است


ورامین – ایرنا – وزیر کشور گفت: استقامت مردم ایران دشمنان را در همه عرصه‌ها به ویژه جنگ ترکیبی اخیر با شکست روبرو کرده‌است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85131525/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی