وزیر کشور: امروز غدیر مهم‌ترین برگ برنده ما در جنگ با جبهه دشمن است


تهران – ایرنا – وزیر کشور مبنای اصلی نظام جمهوری اسلامی را غدیر دانست و گفت: امروز غدیر مهم‌ترین برگ برنده ما در جنگ با جبهه دشمن است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85089014/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی