وزیر کشور: برنامه‌ای برای تغییر استانداران در دستور کار نیست


تهران – ایرنا – وزیر کشور درباره تغییر احتمالی در سطح استانداران گفت: برنامه‌ای برای تغییر استانداران در دستور کار نیست.


منبع: https://www.irna.ir/news/84985942/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی