وزیر کشور: دشمن به دنبال لطمه زدن به اقتصاد کشور است 


اهواز – ایرنا – وزیر کشور گفت: دشمنان انقلاب پس از اینکه از تلاش برای ایجاد اغتشاش، ناامنی و نفاق در کشور به نتیجه ای نرسیدند هدف خود را معطوف لطمه زدن به اقتصاد کشور کرده اند. 


منبع: https://www.irna.ir/news/84983574/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%B7%D9%85%D9%87-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی