وزیر کشور: نیمی از پروژه آزادراه شیراز – اصفهان توسط دولت سیزدهم اجرا شد


شیراز- ایرنا- وزیر کشور، آزادراه شیراز – اصفهان را یک پروژه بزرگ و بسیار مهم دانست و گفت: نیمی از این پروژه در یک و نیم سال فعالیت دولت سیزدهم اجرا شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85108684/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی