پاد:‌ شهدای امنیت محور وحدت ایران هستند


تهران – ایرنا – دستیار پیگیری حقوق و آزادی اجتماعی رئیس جمهور در توئیتی، شهدای امنیت محور وحدت ایران دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85117997/%D9%BE%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی