پاد:‌ نظرات تخصصی و ترمیمی درباره لایحه‌ برگزاری تجمعات و راهپیمایی تقدیم رئیس‌ جمهور شد


تهران – ایرنا – دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی در توئیتی از تقدیم نظرات تخصصی و ترمیمی درخصوص لایحه‌ نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی به رئیس‌ جمهور خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85123931/%D9%BE%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی