پاسخ خاندوزی به ادعای ارتباط افزایش نرخ خوراک گاز صنایع با سقوط ارزش بورس


تهران- ایرنا- سخنگوی اقتصادی دولت شایعات مطرح شده درباره تصویب افزایش سقف گاز صنایع در جلسه ۱۷ اردیبهشت هیأت دولت و هرگونه ارتباط موضوع با سقوط شاخص بورس در آن مقطع را رد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85153627/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی