پایان انتظار ۲۰ ساله، تصفیه خانه و خط انتقال آب میانه از سد گرمی چای افتتاح شد


تبریز – ایرنا – پروژه آبرسانی به میانه از سد گرمی چای شامل مرحله نخست سد گرمی چای، تصفیه خانه و خط انتقال ۴۹ کیلومتری پس از ۲۰ سال انتظار و با حضور رئیس جمهور و وزیر نیرو به بهره برداری رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85134845/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%DB%B2%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی