پدافند هوایی اجازه تجاوز به حریم کشور را نخواهد داد


اصفهان_ایرنا_ فرمانده گروه پدافند هوایی شهید رفیعی گفت: پدافند هوایی اجازه نمی‌دهد حتی یک لحظه به حریم و آب، خاک و آسمان کشور تجاوز شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85217373/%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی