پرچم جمهوری اسلامی ایران در ساحل خلیج فارس به اهتزاز درآمد


بندرعباس – ایرنا – پرچم جمهوری اسلامی ایران به مناسبت ۱۲ فروردین، روز جمهوری اسلامی در ساحل خلیج همیشه فارس به اهتزار درآمد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85071000/%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%87%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی