پهلوی از زبان پهلوی (۲)/ارتشبد طوفانیان: ساواک دنبال کاسبی افتاد


تهران- ایرنا- ارتشبد حسن طوفانیان در پروژه تاریخ شفاهی هاروارد می‌گوید در سازمان ساواک ما دانش نبود و غالب رده بالایشان دنبال کسب و کار بودند. او همچنین تصریح می‌کند صرف خارجی بودن یک فرد باعث می‌شد محمدرضا پهلوی حرف او را بپذیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85013078/%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C-%DB%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%A8%D8%AF-%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی