پیام بانوان رسانه‌ای جهان، ایستادگی در برابر هیاهوی استکبار رسانه ای است


مشهد – ایرنا – معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: پیام بانوان فعال عرصه رسانه‌ در جهان در حوزه حجاب و ترویج آن باید «حفظ حجاب برای جلوگیری از خشونت علیه زنان» باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85243957/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی