پیام تبریک امیرعبداللهیان در پی انتصاب براسنا بعنوان وزیر خارجه مکزیک


تهران – ایرنا – حسین امیرعبداللهیان در پیامی به آلیسیا بارسنا انتصاب وی را بعنوان وزیر خارجه جدید مکزیک تبریک گفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85141874/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی