پیشنهاد دیوان محاسبات برای استقرار سیستم یکپارچه نظام مدیریت مالی


تهران – ایرنا – رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور در چهارمین نشست کارگروه اهداف و شاخص‌های کلیدی توسعه پایدار، پیشنهاد استقرار سیستم یکپارچه نظام مدیریت مالی بخش عمومی دولت در گزارشگری برخط را مطرح کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85133007/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی