کاخ سفید: بر وجوه آزاد شده ایران نظارت خواهیم داشت


نیویورک – ایرنا- جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت کاخ سفید درباره وجوه آزاد شده ایران در کره جنوبی گفت که واشنگتن بر این وجوه نظارت خواهد داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85227283/%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D9%88%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی