کارگاه آموزشی مین‌زدایی بشردوستانه برای وابستگان نظامی برگزار شد


تهران- ایرنا- کارگاه آموزشی مین زدایی بشردوستانه برای وابستگان نظامی بیش از ۱۹ کشور خارجی در آموزشگاه تخصصی مین زدایی وزارت دفاع برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85140406/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی