کدخدایی:دعوت از وابستگان رژیم سابق دخالت آشکار در امور داخلی کشورهاست


تهران- ایرنا- عضو حقوقدان شورای نگهبان دعوت از وابستگان رژیم سابق توسط مقامات آلمان در کنفرانس امنیتی مونیخ را مصداق بارز دخالت آشکار در امور داخلی دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85034597/%DA%A9%D8%AF%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی