کنعانی: امام حسین ( ع ) مرزها را از میان برده است

کنعانی خاطرنشان کرد: حسین،  شهید غم و غصه برای همه بشریت است، شهید پاکبازی و جانبازی برای عزت و کرامت همه انسان هاست، شهید آزادگی و ایستادگی در برابر ظلم و بیداد و انحراف در دین جدش رسول خدا است.

کنعانی نوشت: حسین نور خداست و نور خدا بر همه می تابد. شرقی و غربی ندارد.

به گزارش ایرنا، کنعانی نوشت: می‌توان دید که حسین(ع) مرزها و فرق ها را بی معنا کرده و همه را از همه جای جهان در موکب عشق و حرم همدلی گردآورده است.

وی در پایان نوشت: حسین چراغ هدایت و کشتی نجات است. جهان با حسین به عدالت و صلح نزدیک تر است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84889402/%DA%A9%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AAوی افزود: آنجا نه مرز زبان در میان است نه مرز نژاد، نه رنگ، نه مذهب، نه دین و نه هر مرز و تمایزی دیگر. حسین برای همه است. کار او اعجاب و حیرت و تعظیم و احترام همه را برمی انگیزد.

وی ادامه داد: ملت امام حسین ملت عشق و اشک و ملت بی رنگی است‌.

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی