کنعانی: توجه به قاره آفریقا از اولویت‌های اصلی سیاست خارجی ایران است

سخنگوی  وزار خارجه تصریح کرد: ایران همچنان در این‌ مسیر در کنار دولت ها و ملتهای آفریقا است و آینده روشن از آن‌ِ مردم‌ این قاره کهن و بافرهنگ است. 

وی افزود: انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران همواره در قاره آفریقا، مایه امید بخشی، تقویت خودباوری و اعتماد به نفس به مردم آفریقا برای پایداری و مبارزه علیه استعمار و استکبار، بیعدالتی و تقویت آرمان مقدس استقلال و آزادی بوده است. 

کنعانی نوشت: سفر موفق اخیر دکتر حسین امیرعبداللهیان امور خارجه کشورمان به چند کشور آفریقایی، بشارت دهنده جهشی جدید در روابط سازنده ایران و آفریقاست.


منبع: https://www.irna.ir/news/84868415/%DA%A9%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

به گزارش ایرنا، ناصر کنعانی روز شنبه در پست اینستاگرامی درخصوص نگاه جمهوری اسلامی ایران به همکاری ها با قاره آفریقا نوشت: آفریقا مهد ملت هایی اصیل، آزادیخواه و مبارز و سرزمین استعدادهای طبیعی و انسانی فراوان‌ است‌.

کنعانی با بیان اینکه نگاه ایران‌ به کشورهای آفریقا مبتنی بر احترام و منافع متقابل است، افزود: ملت های آفریقا با بهره مندی از ثروت های عظیم خدادادی و سرمایه بزرگ انسانی، شایسته برخورداری از توسعه و رفاه بیشتر بدور از طمع ورزی و مداخلات خارجی هستند.

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی