کنعانی: توجه به قاره آفریقا از اولویت‌های اصلی سیاست خارجی ایران استبه گزارش ایرنا، ناصر کنعانی روز شنبه در پست اینستاگرامی درخصوص نگاه جمهوری اسلامی ایران به همکاری ها با قاره آفریقا نوشت: آفریقا مهد ملت هایی اصیل، آزادیخواه و مبارز و سرزمین استعدادهای طبیعی و انسانی فراوان‌ است‌.

وی افزود: انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران همواره در قاره آفریقا، مایه امید بخشی، تقویت خودباوری و اعتماد به نفس به مردم آفریقا برای پایداری و مبارزه علیه استعمار و استکبار، بیعدالتی و تقویت آرمان مقدس استقلال و آزادی بوده است. 

کنعانی با بیان اینکه نگاه ایران‌ به کشورهای آفریقا مبتنی بر احترام و منافع متقابل است، افزود: ملت های آفریقا با بهره مندی از ثروت های عظیم خدادادی و سرمایه بزرگ انسانی، شایسته برخورداری از توسعه و رفاه بیشتر بدور از طمع ورزی و مداخلات خارجی هستند.

سخنگوی  وزار خارجه تصریح کرد: ایران همچنان در این‌ مسیر در کنار دولت ها و ملتهای آفریقا است و آینده روشن از آن‌ِ مردم‌ این قاره کهن و بافرهنگ است. 

کنعانی نوشت: سفر موفق اخیر دکتر حسین امیرعبداللهیان امور خارجه کشورمان به چند کشور آفریقایی، بشارت دهنده جهشی جدید در روابط سازنده ایران و آفریقاست.


منبع: https://www.irna.ir/news/84868415/%DA%A9%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی