کنعانی : فرار از شنیدن حقایق کمکی به رژیم آپارتاید نمی کندبه گزارش ایرنا ، ناصر کنعانی نوشت : حقیت این است که فلسطین «از بحر تا نهر» متعلق به ساکنان اصیل این سرزمین مقدس است.

وی ادامه داد: ایران معتقد به فلسطین واحد است.

کنعانی گفت:  راه حل دموکراتیک مساله فلسطین، مراجعه به آراء همه ساکنان اصلی آن اعم از مسلمان، مسیحی و یهودی از طریق  یک رفراندوم است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84895809/%DA%A9%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%AD%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%DA%A9%D9%85%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی