کنعانی: مقابله بازدارنده با قانون شکنی و آشوب مسئولیت بدیهی دولتهاست
تهران – ایرنا – سخنگوی وزارت امور خارجه، با محکوم کردن مواضع جدید مداخله آمیز برخی کشورهای غربی در امور داخلی ایران تصریح کرد: مقابله مؤثر و بازدارنده در قبال هرگونه قانون شکنی، ایجاد آشوب و ترویج ناامنی در جامعه همچون “اجرای قانون” و “برقراری امنیت عمومی” از جمله مسئولیت‌های بدیهی و ضروری دولتهاست.


منبع: https://www.irna.ir/news/84965500/%DA%A9%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی