کنعانی: پاسخ دیکتاتورهای صهیونیست به معترضان مشت آهنین است


تهران – ایرنا – سخنگوی وزارت امور خارجه در توئیتی تصریح کرد، نقاب از چهره دیکتاتورهای صهیونیست برافتاده و پاسخ معترضان مشت آهنین است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85169642/%DA%A9%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA-%D8%A2%D9%87%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی