کیهانیان: شورای وحدت ۴ سرلیست دارد


تهران- ایرنا- عضو هیات عالی شورای وحدت گفت: شورای وحدت ۴ سرلیست دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85394500/%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%DB%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی