۱۰ نما از یک سفر: محرمانه‌ و محترمانه‌ در اندرونیِ کاخِ مِرداکا


تهران- ایرنا- یکی از وزرای همراه رئیس جمهور رو دیدم که خیلی خوشحال داشت از کنارمون رد می‌شد. گفتم چی شده؟ گفت: بستیم! گفتم چیو؟ با کی؟ گفت: دارم میرم گزارش جلسه رو به رئیس جمهور بدم، حالا بعداً می‌بینمت. فهمیدم خیلی محرمانه و محترمانه منو پیچوند و نمی‌خواست بگه! البته حق داشت!


منبع: https://www.irna.ir/news/85122706/%DB%B1%DB%B0-%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی