۲۸۰۰ میلیارد ریال به تعمیر بالگردهای جمعیت هلال احمر اختصاص یافت


تهران – ایرنا – هیات وزیران به پیشنهاد وزارت کشور مبلغ ۲۸۰۰ میلیارد ریال برای تجهیز و بازآمد (اورهال)، تقویت، تعمیر، نگهداری و راهبری بالگردهای جمعیت هلال احمر اختصاص داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85065519/%DB%B2%DB%B8%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی