۵۳ ایده نخبگانی برای تحقق عدالت اقتصادی بررسی شد


تهران- ایرنا- ۵۳ ایده نخبگانی جهت تحقق عدالت اقتصادی در مرحله دوم رویداد اجرای عدالت توسط اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و متخصصان مورد بررسی قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85237087/%DB%B5%DB%B3-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی