۷۵۰ سند کنسولی توسط دفتر نمایندگی امور خارجه در کردستان تایید شد


سنندج – ایرنا – رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در کردستان گفت: فروردین امسال بیش از ۷۵۰ سند کنسولی در این دفتر تایید و به متقاضیان تحویل داده شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85115123/%DB%B7%DB%B5%DB%B0-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی