۹۹۰ ملک و دارایی راکد دولت در مسیر مولدسازی قرار گرفت


تهران- ایرنا-۹۹۰ ملک و دارایی راکد دولت، با تصویب هیات عالی مولدسازی دارایی‌ها در مسیر مولدسازی قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85009735/%DB%B9%DB%B9%DB%B0-%D9%85%D9%84%DA%A9-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی