استاندار کردستان: ضد انقلاب با سفر رییس جمهور به سنندج آچمز شد


سنندج- ایرنا- استاندار کردستان گفت: ضد انقلاب سبک مغز با سفر رییس جمهور به سنندج آچمز شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84961253/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC-%D8%A2%DA%86%D9%85%D8%B2-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی